Telefoonnummer

+ 31614760540

E-mailadres

patricia@energeticflow.nl

Openingstijden

Di-wo-do 9.00-17.30 u

1. Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met energetic flow, betreffende deelname of opdracht tot het houden van workshops, trainingen, coaching, sessies en andere vormen van begeleiding, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door energetic flow.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor energetic flow.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en energetic flow komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching of healing door ondertekening van het intakeformulier door opdrachtgever.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3. Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4. Annulering door energetic flow

4.1 energetic flow heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan volgende stap coaching betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2 energetic flow heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.3 energetic flow gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de cursus.

5. Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal energetic flow steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke energetic flow noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever energetic flow apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die energetic flow aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6. Wijzigingen

6.1 Hoewel energetic flow een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is energetic flow tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer energetic flow instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door energetic flow steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch energetic flow behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door energetic flow gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

8. Prijs

8.1 De prijzen van energetic flow zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd, tenzij anders vermeld.

8.2 Indien de opdrachtgever niet btw-plichtig is, heeft energetic flow toch het recht btw in rekening te brengen.

9. Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door energetic flow anders is aangegeven, dient betaling van de door energetic flow verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.

9.2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en uiterlijk 2 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is energetic flow gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra energetic flow vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien energetic flow verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

10. Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de door energetic flow uitgegeven producten, brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij energetic flow, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van energetic flow zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid voor schade voor energetic flow is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. energetic flow is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 energetic flow is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart energetic flow en haar medewerkers of externe partijen die in naam van energetic flow cursus of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door energetic flow (op)geleverde wordt gemaakt.

12. Geschillen

12.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

12.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

12.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van energetic flow.

13. Bedenktijd

13.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

14. Klachtenregeling

14.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hierop. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben.

14.2 energetic flow is in het kader van WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aangesloten bij VBAG en het CAT, waar u als opdrachtgever terecht kunt bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie.

© energetic flow 2021, laatst gewijzigd juni 2023