Telefoonnummer

+ 31614760540

E-mailadres

patricia@energeticflow.nl

Openingstijden

Di-do 9.00-17.30 u

Bij het verlenen van onze diensten en verstrekken van onze producten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
energetic flow (kvk 64492591)
Patricia van Gerwen
Dorpstraat 120 in Veldhoven
0614760540 of info@energeticflow.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten, of producten online aanschaft, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen en/of producten te kunnen verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van persoonlijke begeleiding.

Persoonsgegevens

energetic flow verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geslacht
 • Leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen
 • Coachcontextgerelateerde / therapeutcontextgerelateetde gegevens zoals o.m. naam partner, familieleden of werkgever
 • Inhoud van communicatie
 • Gezondheidsinformatie

Doeleinden

energetic flow verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van persoonlijke begeleiding en het voor dat doel vastleggen van persoonlijke informatie
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand evenals facturering
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en/of het goed kunnen voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties of nieuwsbrieven en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot persoonlijke begeleiding. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers of andere derden die worden ingeschakeld bij de persoonlijke begeleiding.
Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden binnen en buiten de EER verwerkt door onze cloudprovider die wereldwijd gevestigd is. Deze partij is “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Mail of LinkedIn, Whatsapp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zijn nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. U kunt denken aan SSL beveiligde server voor onze website.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, onze gesprekken, et cetera om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over de privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
energetic flow
T.a.v. Patricia van Gerwen
Dorpstraat 120, 5504 HL  Veldhoven
0614760540 of info@energeticflow.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 juli 2021.